Met de lancering van Navigeren met KPI-dashboardsoverbruggen wij, Jako van Slooten en Eldert de Jager, de kloof tussen de theorie en de praktijk. Met het boek delen wij onze ervaring hoe je via een gestructureerde aanpak een overzichtelijk en relevant KPI-dashboard opstelt. Een dashboard dat effectief ondersteunt bij de planning en aansturing van de bedrijfsactiviteiten; je ziet in één oogopslag waar actie vereist is.

 

Performance management als besturingsfilosofie

In de dagelijkse praktijk van performance management is het voor veel organisaties lastig en complex om het traject optimaal in te richten. En daar doen veel organisaties zichzelf mee tekort. Performance management is het proces waarin het behalen van doelen wordt beheerst. Performance management is een permanente activiteit, een besturingsfilosofie. Een filosofie die in de organisatie verankerd dient te worden.

 

De navigatiecyclus maakt de verbinding tussen strategie en operatie

Binnen de managementliteratuur wordt voldoende aandacht besteed aan het bepalen van de strategie van de onderneming en het uitwerken naar een operationeel plan. Tevens zijn er genoeg boeken beschikbaar over het leren analyseren en het verbeteren van processen.

De navigatiecyclus verbindt beleid en uitvoering. De kracht van het model is het iteratieve karakter met het KPI-dashboard als draaipunt. Hierdoor wordt structureel ingezet op bijsturen en verbeteren. Ook geeft de aanpak met de navigatiecyclus geen ruimte voor het afwijken van de realisatie van doelen.

Klik op Navigatiecyclus voor een visuele weergave van de Navigatiecyclus.

In ons boek worden de verschillende elementen van de navigatiecyclus doorgenomen zodat duidelijk wordt hoe deze met elkaar samenhangen.

Unieke missie

Met de missie komt naar voren wat het bestaansrecht en de identiteit van de organisatie is. Het is de eerste stap op datgene wat de organisatie als van wezenlijk belang ervaart en wat terugkeert in het dagelijks handelen. Het geeft een afbakening in de activiteiten en biedt richting aan te maken keuzes in de visie en het ondernemingsplan.

Inspirerende visie

De visie geeft een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van de toekomst. De visie motiveert en geeft focus aan de perspectieven op de ‘balanced scorecard’. Dan wordt het niet toevallig om de visie daadwerkelijk te realiseren. De visie is geen ‘wensdenken’.

 

Concreet ondernemingsplan 

Met het ondernemingsplan werkt de organisatie de strategie uit om de lange termijndoelen te bereiken. Een goed businessplan vergroot het vertrouwen van anderen in de onderneming. Het vormt de verbinding tussen het heden en de toekomst.

 

Scherpte met kritieke succesfactoren

De kritieke succesfactoren zijn de variabelen waarvan de prestatie goed moet zijn om de korte en lange termijndoelstellingen te behalen. Een KSF vertelt waarin de organisatie moet uitblinken om zich te kunnen onderscheiden en succes te hebben. Een keuze voor de verkeerde kritieke succesfactoren leidt ertoe dat je de verkeerde zaken monitort, en dus op de verkeerde zaken stuurt.

Het boek maakt op een praktische wijze het gebruik van de balanced scorecard helder. Een afgewogen set aan KSF’s is afgeleid uit de vier BSC-perspectieven. Met de strategiekaart worden de KSF’s geordend en in samenhang gebracht. Alle succesfactoren zijn zichtbaar op één A4.

De juiste KPI’s

De volgende stap is het zichtbaar maken of succes wordt gerealiseerd: de kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). De voortgang op de realisatie van KSF’s wordt gemeten.De uitwerking wordt vastgelegd in het KPI-register met bijbehorende normen en verantwoordelijkheden. Dit onderdeel wordt helaas nogal eens overgeslagen. Dat leidt tot suboptimaal gebruik van de KPI’s.

 

KPI-dashboard toont noodzakelijke actie

Zijn de KPI’s uitgewerkt, dan wordt het dashboard opgesteld. Het dashboard communiceert de voortgang op de gekozen KSF’s door middel van de vastgestelde KPI’s. Kies hierbij voor een passende visualisatie. Dit leidt ertoe dat bij een afwijking ook daadwerkelijk actie plaatsvindt. De organisatie leert te navigeren.

 

Praktisch sturen op de essentie

Navigeren met KPI-dashboards is vooral een praktisch boek. Het boek behandelt een bruikbare methode om te komen tot relevante en breed gedragen stuurinformatie voor alle lagen binnen de organisatie. Daarbij geldt “Less is more”. Het is daarmee ook uitermate geschikt voor ondernemers die scherp aan de wind zeilen en op koers willen blijven.

 

Jako van Slooten, MSc RC