In dit laatste blog over de 7 navigatieregels geef ik aan dat de navigatiecyclus gaat over het continu verbeteren van jezelf en de organisatie. De kpi-dashboards zijn daar instrumenteel in. In de vorige blogs heb ik aandacht besteed aan de eerste zes principes voor het ‘navigeren op essentie’. Het gaat om het managen zodat de ambitie van de organisatie en de ondernemer wordt gerealiseerd. Het gebruikte raamwerk is de Navigatiecyclus.

Als geheugensteuntje hierbij de 7 principiële regels.

  1. Zet onrust in als impuls tot veranderen.
  2. Navigeer iteratief op essentie.
  3. Stel kritieke succesfactoren vast om te overleven.
  4. Formuleer kritieke prestatie-indicatoren als maatstaf.
  5. Geef navigators (kpi-eigenaren) beïnvloedingsmacht.
  6. Laat het kpi-dashboard de actie bepalen.
  7. Verbeter continu.

 

In dit blog besteed ik aandacht aan de zevende navigatieregel.

 

Navigatieregel 7. Verbeter continu

Zowel beleid als uitvoering zijn iteratief en beide zijn dankzij het kpi-dashboard als geheel ook iteratief. Door het iteratieve karakter van de navigatiecyclus is het bij uitstek een besturingsinstrument om te zorgen dat alle bedrijfselementen in evenwicht worden bekeken. Dit heeft maar één doel: zorgen dat de organisatie haar doelstellingen realiseert.

Continu verbeteren is daarmee in het model verankerd.

 

Past in huidige periode van herbezinning

De onverwachte wending door de Corona-pandemie, maar zeker ook de noodzaak tot de transformatie naar een duurzame en circulaire economie vraagt om een heroverweging van de toekomst. Goed kunnen navigeren helpt uw onderneming door woelige tijden.

 

Zijn uw prestatie-indicatoren wel kritiek?

Navigeren wordt door steeds meer bedrijven geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Toch vragen nog veel organisaties zich af wat het nut van een meting ‘nu echt’ is. Organisaties die zich dat afvragen, hebben vaak kpi’s geformuleerd die niet kritiek zijn en niet aan ksf’s zijn verbonden. Een kpi die geen direct verband heeft met een ksf heet een prestatie-indicator. Veel bedrijven formuleren een grote verzameling prestatie-indicatoren, met het grote risico dat ze zaken meten die niet werkelijk relevant zijn voor succes.

Een kritieke prestatie-indicator meet de prestaties van een bepaalde activiteit en/of proces. Een prestatie-indicator is pas kritiek als deze van belang is voor het monitoren van het behalen van een doelstelling van de organisatie. Daarmee zijn kpi’s de maatstaf om te weten of de organisatie op koers ligt met de plannen die zijn vastgesteld aan de hand van de missie, visie en strategie.

Als een kpi niet verbonden is aan een ksf wordt er iets irrelevants gemeten dat niet bijdraagt aan prestatiemanagement. Daarom is het zaak de kpi’s slim te formuleren. Om succesvol te sturen is het SMART-principe een goed uitgangspunt bij het vaststellen van kpi-normen.

 

KPI’s voor duurzaamheid en circulariteit

De reeks over de zeven navigatieregels stopt hier. Echter, ik ga door met blogs over KPI’s in relatie tot het realiseren van de visie en strategie van de organisatie. De volgende blogs gaan over duurzaamheid en circulariteit. Hoe op te stellen en hoe te gebruiken?

 

Jako van Slooten is medeoprichter van bedrijfsadviesbureau Trovius BV en doceert Finance & Accounting aan Hogeschool Rotterdam en doceert Enterprise & Operational Risk Management aan de masteropleiding van de Haagse Hogeschool. Jako is auteur van Navigeren met KPI-dashboards en Navigeren op essentie met KPI-dashboards.