Navigeer de organisatie met MVO-doelen!

De ‘Navigatiecyclus’-methode is gebaseerd op de praktische aanpak, zoals beschreven in het boek ‘Navigeren met KPI-dashboards’. De methode is feitelijk een iteratief proces (PDCA) gericht op sturen en continue verbeteren. Om die reden uitstekend toepasbaar op het MVO-gericht maken van een organisatie. Trovius past de aanpak toe bij een van haar gerenommeerde klanten. En met succes!

Met de navigatiecyclus wordt het meten, analyseren, verbeteren en sturen als een oneindig proces in de organisatie opgenomen. Een organisatie is nooit klaar. Dus het bijkomend proces ook niet. Echter de vooruitgang is enorm. Dit alles is in zeven samenhangende stappen samengevat.

 

Stap 1 Stel de missie en visie op en afhankelijk van de MVO-volwassenheid de ‘sustainability’ doelen. Het gaat over het bestaansrecht en de waarden: ’Wat maakt de organisatie uniek?’

Wat is de ambitie? Wat wil de organisatie de komende jaren bereiken?

Wat en hoe gaan we het doen? Wat zijn beleidspunten? Hoe realiseren de MVO-doelen?

Stap 2 Analyseer de vier perspectieven van de balanced scorecard en stel de strategiekaart met kritieke succesfactoren (KSF’s) op. Wat zijn de factoren van perspectieven financieel, klant, interne processen, leer en groei die organisatie naar succes leidt?

Wat is de samenhang en ordening tussen de succesfactoren van de vier BSC-perspectieven?

Stap 3 Stel de kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) vast. En stel per KPI de meet-norm vast. Welke essentiële elementen moet we meten om vast te stellen dat KSF wordt gerealiseerd?
Stap 4 Veranker de rollen en verantwoordelijkheden. Wat is de RASCI (responsible, accountable, supportive, consulted, informed) van de meest relevante processen en bijbehorende KPI’s?
Stap 5 Meet en rapporteer KPI-uitkomsten. Meet de uitkomsten en stel de afwijkingen vast?
Stap 6 Analyseer afwijkingen, stel verbeteracties op en voer die uit. Wat is de reden van de afwijkingen en is een verbeteractie nodig om tot gewenste beleidsuitvoering te komen?
Stap 7 Borg uitkomsten en toets beleidsuitgangspunten (strategische en operationele keuzes) en stel waar nodig bij (feedback). Leidt operationele uitvoering tot aanpassing van beleid?

 

 

Unieke missie en inspirerende visie

Met de missie komt naar voren wat het bestaansrecht en de identiteit van de organisatie is. Het is de eerste stap op datgene wat de organisatie als van wezenlijk belang ervaart en wat terugkeert in het dagelijks handelen. Het geeft een afbakening in de activiteiten en biedt richting aan te maken keuzes in de visie en het MVO-plan.

De visie geeft een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van de toekomst. De visie motiveert en geeft focus aan de perspectieven op de ‘balanced scorecard’. Dan wordt het niet toevallig om de visie daadwerkelijk te realiseren. De visie is geen ‘wensdenken’.

Concreet MVO-plan 

Met het MVO-plan werkt de organisatie de strategie uit om de lange termijn ‘sustainability’ doelen te bereiken. Hierbij zijn de niveaus van de MVO-prestatieladder een helder en transparante uitgangspunt. Een goed plan vergroot ook het vertrouwen van anderen in de onderneming. Het vormt de verbinding tussen het heden en de toekomst.

Scherpte met kritieke succesfactoren

De kritieke succesfactoren (KSF) worden bepaald door gebruik van de ‘balanced scorecard’. Dit leidt tot een afgewogen set aan KSF’s. De KSF’s zijn de variabelen waarvan de prestatie goed moet zijn om de korte en lange termijndoelstellingen te behalen. Een KSF vertelt waarin de organisatie moet uitblinken om zich te kunnen onderscheiden en succes te hebben. Het zorgt ervoor dat je stuurt op de essentie van de organisatie.

Met de strategiekaart worden de KSF’s geordend en in samenhang gebracht. Alle succesfactoren zijn zichtbaar op één A4.

De juiste KPI’s en organisatorische verankering

De volgende stap is het zichtbaar maken of succes wordt gerealiseerd: de kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). De voortgang op de realisatie van KSF’s wordt gemeten.De uitwerking wordt vastgelegd in het KPI-register met bijbehorende normen en verantwoordelijkheden. Denk hierbij aan rollen, aan functies en niet aan personen. Het onderdeel rollen en verantwoordelijkheden wordt helaas nogal eens overgeslagen. Dat leidt tot suboptimaal gebruik van de KPI’s.

KPI-dashboard toont noodzakelijke actie

Zijn de KPI’s uitgewerkt, dan wordt het dashboard opgesteld. Het dashboard communiceert de voortgang op de gekozen KSF’s door middel van de vastgestelde KPI’s. Kies hierbij voor een passende visualisatie. Dit leidt ertoe dat bij een afwijking ook daadwerkelijk actie plaatsvindt. De organisatie leert te navigeren.

Praktisch sturen op de essentie

De Navigatiecyclus behandelt een bewezen bruikbare methode om te komen tot relevante en breed gedragen aanpak met stuurinformatie voor alle lagen binnen de organisatie. Daarbij geldt “Less is more”. Het is uitermate geschikt voor ondernemers die hun organisatie richting geven en op koers willen houden.